BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Stawiski, dn, 2008-10-02


OŚR. 7624-8/08

O B W I E S Z CZ E N I E


     Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku –Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U . z 2008r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ a także art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – -Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z póź. .zm./ Burmistrz Stawisk zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa stawu rybnego typu karpiowego o łącznej produkcji nieprzekraczającej 3,5 t z 1,0 ha w obrębie miasta Stawiski na działce nr geod. 960/16 właściciele Pan Dzięgielewski Wojciech zam. Tafiły 8 i Pani Dzięgielewska Elżbieta zam. 18-400 Łomża.
     W związku, z powyższym organ administracji samorządowej przed wydaniem decyzji jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
     Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego w ciągu 3 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszej wiadomości., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 , od godz. 7.30 do godz. 15.45.
     Po upływie w/w terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 2 paź 2008 10:54
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2008 11:01
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2008 14:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2422 razy