BIP Gminy Stawiski

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Stawiski, dnia 08 sierpnia 2017r.

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

SGiT.271.3.2017

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61
i drogi gminnej w Ignacewie”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 3 810 078,57 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 57/100).

2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08 sierpnia 2017r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1.

STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 6 946 024,51 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery zł 51/100), w tym 1 298 850,11 zł podatek VAT, wartość netto: 5 647 174,40 zł;

Cena wykonania Etapu I:

cena oferty brutto: 4 167 614,71 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 71/100), w tym 779 310,07 zł podatek VAT, wartość netto: 3 388 304,64 zł;

Cena wykonania Etapu II:

cena oferty brutto: 2 778 409,80 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć zł 80/100), w tym 519 540,04 zł podatek VAT, wartość netto: 2 258 869,76 zł.

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – do dnia 31.05.2018r.

ETAP II – do dnia 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 72 miesięcy

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Oferta Nr 2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 4 722 841,39 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden zł 39/100), w tym 883 132,94 zł podatek VAT; wartość netto: 3 839 708,45 zł;

Cena wykonania Etapu I:

cena oferty brutto: 2 968 059,63 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć zł 63/100), w tym 555 003,02 zł podatek VAT, wartość netto: 2 413 056,61 zł;

Cena wykonania Etapu II:

cena oferty brutto: 1 754 781,76 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden zł zł 76/100), w tym 328 129,92 zł podatek VAT, wartość netto: 1 426 651,84 zł.

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – do dnia 31.05.2018r.

ETAP II – do dnia 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 72 miesięce

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 15:19
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 15:32
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 429 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.