BIP Gminy Stawiski

POSTANOWIENIE PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Białystok, 2017.06.26

WUDiM.4300.184.2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 23.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia znak BI.6733.1.2017 z dnia 19.05.2017r., Burmistrza Stawisk, 18-520 Stawiski, PI. Wolności 13/15,w sprawie: uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (ul. Małopłocka) we wsi Poryte o długości ok. 998,6m, polegającej na zmianie parametrów i nawierzchni jezdni, na terenie pasa drogowego drogi gminnej, obejmującego działkę nr geod. 283 i działkę o nr ewid. 191, położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte, gm. Stawiski;

postanawiam:

 1. Uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (ul. Małopłocka) we wsi Poryte o długości ok. 998,6m, polegającej na zmianie parametrów i nawierzchni jezdni, na terenie pasa drogowego drogi gminnej, obejmującego działkę nr geod. 283 i działkę o nr ewid. 191, położonym w obrębie ewidencyjnym Poryte, gm. Stawiski, z zachowaniem następujących warunków: 1. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ze zm.);
 2. Rozwiązania projektowe w obrębie skrzyżowania drogi gminnej - ul. Małopłockiej z drogą wojewódzką Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły, należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej - PZDW w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze, iż postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony, odstępuje się od uzasadnienia - art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Z up. Zarządu Wojewódzkiego

mgr inż. Józef Władysław Sulima
DYREKTOR
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 29 cze 2017 13:01
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2017 13:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 475 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.