BIP Gminy Stawiski

Protokół Nr XXV/08 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie:
XXV Sesja Rady Miejskiej w Stawiskach odbyła się 18 kwietnia 2008 r.w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach, twała od godziny 1107 do godziny 1145

Skład Rady – 15 radnych
Radni nieobecni na posiedzeniu:
- p. Jacek Konopka,
- p. Andrzej Kiciński
- p. Józef Rudzki
Sołtysi wg załączonej listy obecności.
Goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pani Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła XXV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.
Stwierdzenie quorum.
Na podstawie listy obecności radnych(załącznik do protokołu)
Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Powitała gości zaproszonych i wszystkich obecnych na sali obrad.
Następnie zapoznała radnych z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04.04.2008r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 6. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/81/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 2 grudnia 2007 r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.

      Burmistrz wnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji punktu 5 i pkt 6 ze względu na liczne pytania radnych i wątpliwości związane z kredytem. Uzasadnieniem wycofania punktów jest wniosek radnego p. Michała Szulca złożony na wspólnym posiedzeniu komisji rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Burmistrza o zmianę porządku obrad:
Obecnych podczas głosowania - 12 radnych.
W wyniku głosowania:10 radnych „za” przyjęciem wniosku, 0 – przeciw,2 „wstrzymało się od głosu”

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach.
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04.04.2008r.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad po zmianach pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania: 10 radnych „za” przyjęciem wniosku, 0 – przeciw,2 „wstrzymało się od głosu”

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04.04.2008r.

Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach został przyjęty.

7 radnych głosowało „za” przyjęciem,0 – przeciw,5 radnych „wstrzymał się od głosu”.

Ad 3.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Radny p. Zdzisław Obrycki - zapytał dlaczego nie została przeprowadzona wycinka drzew w parku w Stawiskach.

Burmistrz odpowiedział, iż zlecenie na wycinkę drzew zostało podpisane wykonawca nie wywiązał się z podpisanej umowy w terminie.
Radny p. Michał Szulc – zapytał o rozbudowę linii energetycznej na terenie wsi Budy Poryckie i Wilczewo.
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z pismem do zakładu energetycznego w powyższej sprawie, gdyż zakład nie informuje gminy o swoich pracach.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie w okresie między sesjami – stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz poinformował, iż termin składania deklaracji podatkowych za 2007 rok upływa 30 kwietnia. W związku z planowanym strajkiem Poczty Polskiej Kierownictwo Urzędu Skarbowego postanowiło, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach będzie można składać PIT-y za 2007 rok.

Do sprawozdania Burmistrz dodał, iż do urzędu w dniu 18.04.br tj. w dniu posiedzenia sesji wpłynęło Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach i utworzenia Szkoły Filialnej w Sokołach Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

Ad 5. Zapytania i wolne wnioski.

- pismo ze Szpitala Ogólnego w Kolnie –w sprawie dofinansowania na zakup karetki. W wyniku dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17.04.br Rada postanowiła przekazać wnioskowaną kwotę 10 tys. zł na zakup karetki. Środki finansowe będą przekazane z rezerwy Burmistrza Stawisk jaką dysponuje.

- wniosek złożony przez radnych w sprawie odwołania p.B.Rzadkiej z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiskach

- ogłoszenie z GOK – u w sprawie Konkursu Plastycznego „Kolorowe ptaki” w dniach 18 – 25 kwietnia 2008 r. – wystawa prac konkursowych.

      Radny p. Z.Obrycki powrócił do tematu wycinki drzew w parku. Zdaniem radnego wycinka ta powinna być przeprowadzona. Następnie zapytał: Kto i za ile użytkuje teren przeznaczony pod gminne wysypisko odpadów.
      Radny p.Andrzej Kępa poruszył kwestię zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołach z przekształceniem na 0 – III, jaka będzie sytuacja z nauczycielami skoro opiniowane są projekty organizacyjne do 30 kwietnia br. Czy zostało podpisane porozumienie z klubem ŁKS ?
      Odpowiedzi Burmistrza:
 1. Jeżeli chodzi o teren przeznaczony na wysypisko odpadów komunalnych w sprawie tej odpowiedzi udzielę na następnym posiedzeniu sesji.
 2. Porozumienie nadzorowała p.A.Rutkowska, która jest dzisiaj nieobecna.
 3. Radca prawny urzędu p. D.Wąsowski przedstawi opinię na piśmie na powyższy temat.
Radny p. Z.Obrycki wnioskował do Burmistrza, aby zwrócić uwagę członkom klubu ŁKS, że zmniejszyli wielkość boiska, prosił o przywrócenie do pierwotnego stanu.

O zabranie głosu poprosił pracownik gospodarczy Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Jego zdaniem wynagrodzenie zasadnicze, które otrzymuje za wykonaną pracę powinno wynosić 1126,00 a tyle wynosi jego łączne wynagrodzenie wraz z dodatkiem stażowym.
Zapytał dlaczego tak jest naliczane?
Pani Skarbnik opowiedziała, że najniższe wynagrodzenie krajowe czyli 1126,00 zł jest wynagrodzeniem wraz ze wszystkimi przysługującymi dodatkami,a nie tylko wynagrodzeniem zasadniczym.
Pracownik powiedział, że wynagrodzenie innej osoby zatrudnionej w urzędzie bez stażu pracy również wynosi 1126,00 zł.Jego zdaniem został pozbawiony dodatku stażowego.
Pani Skarbnik odpowiedziała, iż warunki takie ustala kierownik zakładu pracy.

Ad 6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
I.Chojnowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 kwi 2008 08:46
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1035 razy