BIP Gminy Stawiski

Nr 91/XIX/96

z dnia: 29 czerwca 1996 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Stawiski.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. i Nr 58, poz. 261) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miasta Stawiski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 28/IX/90 z dnia 14 grudnia 1990 roku w sprawie nadania Statutu Osiedla.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Kazimierz Karwowski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 lut 2015 13:32
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 611 razy