BIP Gminy Stawiski

Zapytanie ofertowe

„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”

Stawiski, dnia 14 czerwca 2018r.

DRG.7021.12.2018                                                                               

Zapytanie ofertowe pn.
„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I
oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

Burmistrz Stawisk zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

I. Zamawiający:

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski,

tel.: 86 278 55 11, Fax: 86 278 55 33, e-mail: sekretariat@stawiski.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający dopuszcza składania  ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej
w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II
”.

Część I

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu”. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany zgodnie z poniższym wykazem:
  a) Kostka brukowa Holland kolor szary o grubości 6 cm w ilości- 867,08 m2
  b) Obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm, kolor szary w ilości - 419 szt.
  c) Krawężnik 15x30x100 - 357 szt.
  d) Cement CEM 32,5 workowany (palety zabezpieczone folią ochronną) – 26,28 ton

Chmielewo

Kostka brukowa 6 - 78,08  m2

Obrzeża 6x20x100 - 38 szt.

Cement – 3,15 tony

Jurzec Szlachecki

Cement – 4,2  tony

Lisy

Cement – 3,57  tony

Mieczki Sucholaszczki

Kostka brukowa 6 – 170,00  m2

Cement – 3,60 tony

Mieszołki

Kostka brukowa 6 – 50,00  m2

Cement – 2,79 tony

Rogale

Cement – 4,51  tony

Rostki

Cement - 4,51  tony

Obrzeża 6x20x100 - 40 szt.

Krawężnik 15x30x100 -  47 szt.

Tafiły

Kostka brukowa 6 - 125,00 m2

Cement – 2,63 tony

Wysokie Duże

Cement – 3,68  tony

Obrzeża 6x20x100 – 50 szt.

Żelazki

Kostka brukowa 6 - 75,60 m2

Obrzeża – 60 szt.

Krawężnik 15x30x100 – 18 szt.

Cement – 1,59 tony

Budy Stawiskie

Kostka brukowa 6 – 205  m2

Krawężnik 15x30x100– 166 szt.

Obrzeża 6x20x100 – 166 szt.

Ramoty

Kostka brukowa 6 –164 m2

Krawężnik 15x30x100 - 126 szt.

Obrzeża 6x20x100 – 65 szt.

Część II

1. Przedmiotem zamówienia jest Ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski”. Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

 1. Chmielewo - 150 m2 kostki brukowej i 38 szt. obrzeża
 2. Jurzec Szlachecki - 200 m2 kostki brukowej
 3. Lisy – 140,5 m2 kostki brukowej
 4. Mieczki Sucholaszczki – 170 m2 kostki brukowej
 5. Mieszołki – 133,2 m2 kostki brukowej
 6. Rogale – 214,9 m2 kostki brukowej
 7. Rostki – 175 m2 kostki brukowej, 40 szt. obrzeża i 47 szt. krawężnika
 8. Tafiły – 125 m2 kostki brukowej
 9. Wysokie Duże - 175 m2 kostki brukowej i 50 szt. obrzeża
 10. Żelazki – 75,6 m2 kostki brukowej, 60 szt. obrzeża i 18 szt. krawężnika

 IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji:

Część I

 1. Cena oferowana na dostawę kostki, obrzeży i krawężnika powinna obejmować wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy. Palety zwracane będą Wykonawcy, a ich cena nie wchodzi w koszt wyrobów. Odbiór palet w miarę ich uwalniania odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Stawiski.
 2. Dostawy i rozładunek materiałów dokonywać będzie każdorazowo Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb. Zamówienia będą zgłaszane: telefonicznie, faxem lub za pomocą e-maila. Zamówienie realizowane będzie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez upoważniona osobę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.
 4. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi w zależności od posiadanych środków finansowych do wysokości nie przekraczającej kwoty z wybranej oferty.
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia do 17 sierpnia 2018r.

Część II

 1. Oferent musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2018 roku.
 4. Informacja dotycząca płatności: zgodnie z zawartą umową.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

Część I

Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Część II

Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

VI. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Część I

Wykonanie zamówienia realizowane będzie w miarę zgłaszanych potrzeb od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2018r. Zlecenia realizowane będą telefonicznie przez uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Stawiskach tj. inspektora ds. drogownictwa Grzegorza Malinowskiego tel. 86-278-51-92; kom. 882-032-430.

Część II

Wykonanie zadania realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2018r. Harmonogram prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym,
  do którego należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania
  i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia. Cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 5. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco:

Nie otwierać przed dniem 25 czerwca  2018 roku godz. 1015

Oferta na  „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

VIII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 1a lub 1b).
 2. Zaakceptowany wzór umowy  (załącznik nr 2a lub 2b).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji na co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia – dot. części II.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Inspektor ds. drogownictwa Grzegorz Malinowski, tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat – I piętro.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1a - Formularz oferty - dotyczy Części I
 2. Załącznik Nr 1b - Formularz oferty - dotyczy Części II
 3. Załącznik Nr 2a - Wzór umowy - dotyczy Części I
 4. Załącznik Nr 2b - Wzór umowy - dotyczy Części II

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 14:26
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 14:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 97 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.