BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2018 roku

Stawiski, dnia 15 maja 2018r.

RM.0002.55.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2018r. (wtorek) Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.05.2018r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy  Stawiski za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Stawiski za 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał dotyczące pkt.5, pkt.6, pkt.7, pkt.8 i pkt.9 zostaną przesłane zgodnie z § 21 Statutu Gminy Stawiski na 7 dni przed terminem obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek) godz.14:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 14:52
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 14:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 115 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.