BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 07 maja 2018 r.

OŚR. 6523.7.2018                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

Na podstawie art. art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07 maja 2018 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6523.7.2018 opiniujące Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18 km (S61); województwo podlaskie, powiat kolneński, grajewski, gminy Stawiski, Grabowo, Szczuczyn” w części dotyczącej gminy Stawiski, obręb Kuczyny, Michny, Zabiele.

Prace na terenie Gminy Stawiski obejmować będą działki o numerach ewidencyjnych:

 1. w obrębie: Kuczyny – 13/4, 12/6:
 2. w obrębie: Michny – 20/2, 19/2, 18/2, 14/4, 13/2, 24/1, 24/2, 21/2, 44/1, 43/2, 78/4, 125/2, 166/2, 147/5, 126/7, 126/8, 162/2;
 3. w obrębie: Zabiele – 52/3, 54/3,  55,  74, 75/5, 99, 100/3, 111/2, 157, 158/3, 158/4, 159/3, 180/5, 196, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 216, 217/2, 218/2, 223, 226, 228, 230, 231/2,  232,  236/1,  236/2, 238/2, 239/2, 241/2, 245/2, 251, 252, 253, 254, 255, 277, 298, 403, 409/2, 407,423, 424/1, 435.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w sołectwach Zabiele, Michny, Kuczyny.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 07 maja 2018 r.

Zgodnie z  art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 185 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.