BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (26 kwietnia 2018 r.)

Stawiski, dnia 23 kwietnia 2018 r.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w Stawiskach

RM.0012.1.17.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że na dzień 26 kwietnia 2018r. (czwartek) zwołałem posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach o godz. 1515 w Sali Nr 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2017 rok.
 3. Analiza informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
 4. Analiza sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017, w skład którego wchodzą:
  - bilans z wykonania budżetu,
  - łączny bilans jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
  - łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
  - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 5. Wolne wnioski, informacje.
 6. Zakończenie obrad Komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Robert Józef Urban 

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2018 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 13:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 76 razy