BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 11 stycznia 2018 roku

Stawiski, dnia  04 stycznia  2018r.

RM.0002.49.2018

Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam, że zwołałem XLIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 11 stycznia 2018r. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19.12.2017r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 10. Informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 09 stycznia 2018r. godz.14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: piątek, 5 sty 2018 11:09
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 11:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 220 razy