BIP Gminy Stawiski

Informacja z otwarcia ofert

Stawiski, dnia 02 października 2017r.

DRG.271.2.2017

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 2 588 260,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł 00/100).

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02 października 2017r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 2 370 744,14 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 14/100);

b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy;

c) okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy;

d) redukcja zużycia energii elektrycznej – 86,7 %;

e) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta Nr 2. POLLIGHT Sp. z o. o., ul. Tamka 16 lok. 6/7, 00-349 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Ch. Sucha 11 B lok. H2, 00-580 Warszawa

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 4 057 770,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100);

b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy;

c) okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy;

d) redukcja zużycia energii elektrycznej – 75 %;

e) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 15:18
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 533 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.