BIP Gminy Stawiski

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dn. 28.09.2017 r.

DRG.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania".

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 23:

„W treści załącznika nr 11 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - wytyczne dla opraw oświetleniowych, Zamawiający zamieścił szczegółowe parametry techniczne jakimi winny się charakteryzować oprawy oświetleniowe. Z opisu wynika, iż oprawy powinny posiadać max. 10 cm, wagę max. 7 kg oraz dostęp do komory zasilania od góry. Tak formułując wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający naruszył art. 7 ust 1 i art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprze dokonanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny produkt – oprawę URBINO firmy LUG, co jednoznaczne wynika z wizerunków opraw zamieszczonych w tym załączniku.

Wnosimy o dokonanie modyfikacji zał. Nr 11 do SIWZ w następujący sposób:

 1. Max. Waga 7kg +/- 10 %
 2. Max. Wysokość 10 cm +/- 10 %
 3. Wykreślenie warunku posiadania przez oprawę jedynie dostępu do komory zasilania od góry i zastąpienie go możliwością zastosowania opraw zarówno z dostępem od góry jak i od dołu.

1.1 Zamawiający – Gmina Stawiski – prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w ramach zadania pod nazwą „ Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finasowania”.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje żadnego konkretnego produktu. Przedstawiona wizualizacja produktu jest jedynie orientacyjna, i nie narusza w żaden sposób uczciwej konkurencji. Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że firma Philips brała już udział (jako dostawca opraw dla wykonawcy) z sukcesem w przetargach, w których zastosowano podobne wizualizacje produktów, i nie przeszkodziło to wykonawcom wykorzystującym produkty firmy Philips w wygraniu procedur. Zamawiający w wystarczający sposób opisał możliwość stosowania rozwiązań równoważnych w SIWZ i PFU i nie naruszył w żadnym stopniu zapisów ustawy PZP. Co więcej, Zamawiającemu są znane przypadki unieważnienia postępowań przetargowych ze względu na fakt, iż opis przedmiotu zamówienia spełniał tylko jeden dostawca (np. Philips). Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymagania opisane w SIWZ i PFU spełnia więcej niż jeden producent polski lub europejski, co czyni zadość wymogom konkurencyjności.

PYTANIE 24:

„Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, zaś w myśl art. 29 ust 2 ustawy pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Oba wskazane przepisy stanowią o bezwzględnym zakazie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu w stanie wykonać zamówienie. W tym postepowaniu nie ma specyfiki przedmiotu zamówienia, do której nawiązuje przepis Art. 29 ust. 3 Pzp, a zatem niezrozumiałe jest wskazanie znaków towarowych charakteryzujących produkty konkretnego producenta. Wymagania stawiane wykonawcom, co do przedmiotu zamówienia, muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnego, albo więcej – zmierzających (por. wyrok. ZA z dnia 24.08.2007r. sygn.. akt UZP/ZO/0-1040/07 i UZP/ZO/0-1045/07.”.

Odpowiedź:

Zamawiający w żadnym miejscu specyfikacji nie zamieścił jakichkolwiek znaków towarowych któregokolwiek producenta, więc zarzut jest bezzasadny. Wizualizacja oprawy bez logotypu i znaków towarowych jest powszechnym zwyczajem przyjętym dla określenia wyglądu i charakterystyki oprawy. Zamawiający zna wiele dokumentacji, gdzie zastosowania wizualizacje produktów firmy Philips, Schreder lub innych, i to również nie naruszało zapisów ustawy.

PYTANIE 25:

„Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postepowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009r., KIO/UZP434/09 wskazano, że określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 ust 2 Pzp, która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postepowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujac6y niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (por. wyrok KIO z dnia 7 maja 2015r. KIO 853/15)”.

Odpowiedź:

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że wymagania opisane w SIWZ i PFU spełnia więcej niż jeden producent polski lub europejski, co czyni zadość wymogom konkurencyjności.

PYTANIE 26:

„Sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności postanowienia załącznika nr 11 do siwz, naruszają uczciwa konkurencję. Zamawiający wymaga, w zał. nr 11 aby maksymalna waga opraw wynosiła 7 kg, gdzie z ogólnodostępnych materiałów wynika iż wysięgniki służące do montażu opraw są w stanie utrzymać oprawy o wadze przekraczającej 15 kg.”.

Odpowiedź:

Maksymalna waga oprawy 7 kg - Zamawiający ma świadomość, że wysięgniki są w stanie utrzymać cięższe oprawy. Jednak waga oprawy ma bardzo duże znaczenie zarówno dla prac montażowych (ilość osób potrzebnych do montażu), konserwacyjnych (podobnie), jak i stabilności oprawy w warunkach wietrznych. Zamawiający określił maksymalną powierzchnię boczną oprawy narażoną na wiatr na niskim poziomie w tym samym celu - minimalnego wpływu warunków atmosferycznych na pracę oprawy. Wychodząc jednak naprzeciw wnioskowi Zamawiający dopuści oprawy o maksymalnej wadze 7 kg +/- 5%. Zamawiający ma również świadomość, że Pytający posiada produkty spełniające te wymogi, i na bazie tych produktów uczestniczył z sukcesem w przetargach, nie jest to więc czynnik eliminujący Pytającego.

PYTANIE 27:

„Sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności postanowienia załącznika nr 11 do siwz, naruszają uczciwą konkurencję. Zamawiający wymaga, w zał. Nr 11 aby maksymalna wysokość oprawy wynosiła 10 cm. Wymieniony parametr nie ma wpływu na własności fotoelektryczne opraw, w żaden sposób nie wpływa na polepszenie warunków oświetleniowych na drodze jak również w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej co jest istotą projektów modernizacji oświetlenia drogowego.”

Odpowiedź:

Maksymalna wysokość oprawy 10 cm - Zamawiający określając maksymalną wysokość oprawy kierował się zarówno względami estetycznymi i wizualnymi, ważnymi z punktu widzenia Zamawiającego, jak również łatwością obsługi i późniejszej konserwacji. Argument Pytającego, że "Wymieniony parametr nie ma wpływu na właściwości fotoelektryczne opraw, w żaden sposób nie wpływa na polepszenie warunków oświetleniowych na drodze jak również w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej co jest istotą projektów modernizacji oświetlenia drogowego" jest o tyle bezzasadny, że w przypadku stosowania np. opraw parkowych lub ozdobnych ich wygląd i kształt zazwyczaj nie ma również wpływu na czynniki wymienione przez Pytającego, a jednak wygląd i estetyka pozostają niezmiennie istotnymi elementami zamówienia dla Zamawiającego. Podobnie jak wyżej, z informacji Zamawiającego wynika, że Pytający dysponuje oprawami spełniającymi te warunki, więc taki wymóg go nie dyskryminuje. Wychodząc jednak naprzeciw wnioskowi Pytającego, Zamawiający dopuści oprawy o maksymalnej wysokości 10 cm +/- 5%

PYTANIE 28:

„Sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności postanowienia załącznika nr 11 do siwz, naruszają uczciwą konkurencję. Zamawiający wymaga, w zał. Nr 11 aby oprawa posiadająca dostęp do komory zasilania od góry. Wymagając dostępu do komory zasilania od góry, Zamawiający naraża montera instalującego oprawę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektryczny w przypadku gdy wysięgnik, na którym monter będzie montował oprawę znajduje się pod linia zasilającą instalację oświetleniową. Wymóg ten wskazuje jednoznacznie na oprawę URBINO prod. LUG, której cechą charakterystyczną jest dostęp do komory zasilania od góry. Za zasadne uznaje się dopuszczenie opraw z dostępem do komory zasilania zarówno od góry jak i od dołu – tu powinien zdecydować oferent mając na względzie bezpieczeństwo własnych pracowników.”.

Odpowiedź:

Dostęp do komory zasilania od góry - Zamawiający włączając ten zapis do SIWZ kierował się znanymi mu wnioskami firm i osób konserwujących oświetlenie uliczne, zgodnie z którymi dostęp od góry do komory zasilania zabezpiecza przed wypadnięciem z komory lub obudowy elementów odkręcanych lub demontowanych w trakcie prac i spadnięciem ich na ziemię, trawę lub ulicę. Przy dostępie z góry wszystkie elementy demontowane pozostają w komorze lub na powierzchni oprawy bez konieczności ich trzymania lub gromadzenia w osobnym miejscu. Odpowiadając na argument, że "Zamawiający naraża montera instalującego oprawę na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w przypadku gdy wysięgnik, na którym monter będzie montował oprawę znajduje się pod linią zasilającą instalację oświetleniową" Zamawiający stwierdza, że teoretycznie w taki sam sposób można narazić montera na niebezpieczeństwo, jeżeli będzie montował oprawę (z dostępem od dołu) powyżej linii zasilającej. Zamawiający chcąc jednak ujednolicić produkty w przetargu zdecydował się na rozwiązanie sugerowane przez znane mu podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą oświetlenia, właśnie ze względu na bezpieczeństwo prac i elementów opraw. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że co najmniej kilku znanych polskich i europejskich producentów opraw posiada w swoje ofercie oprawy z dostępem do komory zasilania od góry, wydaje się, że takie oprawy ma w swojej ofercie również Pytający. Zarzut o naruszeniu uczciwej konkurencji jest więc bezzasadny - Pytający nie może patrzeć na postępowanie przetargowe wyłącznie przez pryzmat swoich produktów, które zresztą spełniają w większości wymagane przez Zamawiającego parametry. Zamawiający określił parametry brzegowe opraw z podaniem albo poziomu tolerancji wskaźników, albo wielkości minimum-maksimum, co w wystarczający sposób zadośćuczyniło wymogom ustawy PZP.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2017 15:35
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2017 15:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 385 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.