BIP Gminy Stawiski

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dn. 19.09.2017 r.

DRG.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i  dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z  zapewnieniem finansowania".

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający założył klasy oświetleniowe M5 i M6 do planowanych redukcji, w związku z  faktem, iż modernizacja oświetlenia będzie dotyczyć tylko dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym lokalnych. Zamawiający wymaga, aby do propozycji redukcji zużycia dołączyć wyliczenie tej redukcji, bazujące na proponowanych wartościach mocy opraw i skali redukcji. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga obliczeń fotometrycznych, mogą one być wymagane przy przedstawieniu projektu oświetleniowego.

PYTANIE 2:

„Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN13201-2 :2016-03 PN-EN 13201, PN-EN60698-1PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”

Odpowiedź:

Zamawiający w PFU opisał wymagania co do stosowanych norm prosimy o zapoznanie się z  treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania. Zamawiający jednocześnie prosi o  uściślenie pytania Oferenta o treści: Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania – treść pytania jest niejasna.

PYTANIE 3:

„Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1, EN 60598-2-W dokumentach do projektu i  SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał wszystkie wymagania w PFU i SIWZ prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

PYTANIE 4:

„Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

-Korpus oprawy oraz uchwyt powinien się charakteryzować: jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego. jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany lub znakowany w segmencie korporacyjnym śruby mocujące że stali nierdzewnej, umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED  specjalnym kluczem zabezpieczającym.

Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o  takiej samej charakterystyce.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie podał żadnych nazw własnych produktów – pytanie bezzasadne. Wszystkie opisy zostały dokonane za pomocą parametrów –prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

PYTANIE 5:

„W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego * Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni * Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają Normy powyższe parametry techniczno-użytkowe - kart katalogowych opraw, instrukcję montażu, - deklaracji zgodności CE,”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał wszystkie wymogi w dokumentacji (w tym w wytycznych dla opraw oświetleniowych) – prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 13:43
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 13:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 400 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.