BIP Gminy Stawiski

Zmiana treści załączników Nr 1 oraz 6 do SIWZ

(dot. przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”)

Stawiski, dnia 04 sierpnia 2017r.

DRG.271.3.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo - Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść Załącznika Nr 1 (Formularz ofertowy) oraz Załącznika Nr 6 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które umieszcza się na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do SIWZ:

- pkt 1 o treści:
„Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.”

zmienia się na:

„Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

Cena wykonania Etapu I:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

Cena wykonania Etapu II:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.”

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 6 do SIWZ:

- § 5 pkt 1 o treści:
„Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych (słownie złotych: ……………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie …………………… złotych, (słownie …………………………………………………………...), wartość netto …………………….. złotych (słownie …………………………………………………………….).”

zmienia się na:

„Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych (słownie złotych: ……………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie …………………… złotych, (słownie …………………………………………………………...), wartość netto …………………….. złotych (słownie …………………………………………………………….).”

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania poszczególnych etapów zamówienia. Za wykonanie etapu I Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………złotych (słownie złotych: ………………………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie ….……………………złotych, (słownie…………………….………………...), wartość netto……………………..……….. złotych (słownie ………………………………….).

Za wykonanie etapu II Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………złotych (słownie złotych: ………………………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie ….……………………złotych, (słownie…………………………………………), wartość netto ……………………..…. złotych (słownie ………………………………….).”

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 4 sie 2017 14:09
Data opublikowania: piątek, 4 sie 2017 14:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 356 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.