BIP Gminy Stawiski

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Stawiski, dnia 25 maja 2017r.

SGiT.6232.41.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
w sprawie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

W związku z § 6 uchwały Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r., Burmistrz Stawisk informuje o wynikach konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski:

 1. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach: 16-24 maja 2017 r. w formie:
  • zamieszczenia projektu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stawiski w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl),
  • wyłożenia do publicznego wglądu projektu Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stawiski w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro w terminie do dnia 24.05.2017r.
 2. Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski.
 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli Mieszkańcy Gminy Stawiski.
 4. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski oraz formularzem konsultacji zamieszczone zostało w terminie 16-24 maja 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
 5. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do przedmiotowego Regulaminu.

 

BURMISTRZ

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 15:37
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 499 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.