BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Stawiski, dnia 12 sierpnia 2016 r.

OŚR.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego ,,Zaborowo” na działce nr 342 położonej w obrębie geod. Zaborowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 08 czerwca 2016 r. na wniosek – Sławomira Trzaska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ziemno Budowlane Sławomir Trzaska, Plac Kapitana Raginisa 26, 18-430 Wizna w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 cyt. ustawy przysługuje każdemu.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 21-dniowy termin do składania uwag i wniosków, tj. od dnia 13 sierpnia 2016 r. do dnia 02 września 2016 r.

Uwagi i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk.

Organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscu, gdzie będzie planowana inwestycja oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 12 sie 2016 10:51
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2016 10:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 891 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.