BIP Gminy Stawiski

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza

Tryb stanowienia aktów publicznoprawnych przez Radę Miejską i Burmistrza określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) statut gminy , regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego.

Akty publicznoprawne winne być tworzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100,poz. 508).

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 1 określa , że do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Art. 40 daje upoważnienie dla rady miejskiej do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy.

„ Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Miejska określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499)."

Statut gminy Stawiski stanowi, iż:

§ 53 1. Uchwały, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 22 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy kwestii proceduralnych.

§ 54 1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:
1/ Przewodniczący Rady,
2/ Radni,
3/ Kluby radnych,
4/ Komisje rady,
5/ Burmistrz

2. Wniosek o przyjęcie projektów uchwał do porządku obrad najbliższej sesji wynikającej z planu pracy Rady składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady w terminie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem sesji. Termin o którym mowa wyżej nie obejmuje dnia sesji.
3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ postanowienia merytoryczne,
4/ określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, o ile to konieczne,
5/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6/ określenie terminu wejścia w życie uchwały ewentualnie czas jej obowiązywania.

4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał przewodniczącym właściwych komisji problemowych w celu ich zaopiniowania.
6. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
7. Do projektu uchwały winno być dołączone pismo przewodnie podpisane przez autora projektu uchwały.

§ 55 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu.
2. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 56 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady w zastępstwie przewodniczącego.
3. Przyjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi numer uchwały, cyframi rzymskimi numer sesji oraz cyframi arabskim rok podjęcia. Uchwałę opatruję się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

§ 57 Pracownik ds. obsługi Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Zadania, wynikające z Regulaminu Organizayjnego Gmny Stawiski

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ BURMISTRZA I RADĘ.

§ 16.1. Projekty aktów prawnych Rady i Burmistrza opracowują kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy poszczególnych stanowisk pracy.

2. Projekty uchwał przeznaczone do rozpatrzenia przez Radę wymagają uzgodnienia z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem.

§ 17. Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

  1. akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice ustawowego upoważnienia, a także nie może wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
  2. układ aktu prawnego powinien być przejrzysty,
  3. dla określenia jednostkowych pojęć należy używać określeń stosowanych w obowiązującym ustawodawstwie,
  4. redakcja aktu prawnego powinna odpowiadać zasadom legislacji.

§ 18. 1. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady Rady powinien być uzgodniony:

  • ze Skarbnikiem, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub może spowodować inne skutki finansowe,
  • z Zastępcą Burmistrza w zakresie spraw organizacyjnych,
  • z innymi jednostkami organizacyjnymi, jeśli nakłada na te jednostki zadania i obowiązki, z radcą prawnym pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym.

2. Po dokonaniu uzgodnień i uzyskaniu opinii prawnej, projekty wraz z wnioskami uzasadniającymi ich podjęcie przedkładane są komisjom Rady za pośrednictwem stanowiska pracy ds. obsługi rady.

3. Uzasadnienie projektu aktu prawnego powinno zawierać stan faktyczny sprawy, różnice między stanem obecnym a proponowanym oraz skutki, w tym finansowe, projektowanego rozstrzygnięcia.

§ 19. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Uchwały Rady po ich podjęciu, podpisaniu, ponumerowaniu i uprawomocnieniu się stanowisko ds. obsługi rady przekazuje stanowiskom pracy (kierownikom komórek i jednostek) odpowiedzialnym za ich wykonanie.

§ 20. 1. Burmistrz wydaje zarządzenia związane z pracą Urzędu.

2. Do opracowania aktów prawnych Burmistrza mają odpowiednio zastosowanie zasady zawarte w niniejszym rozdziale.

Data powstania: czwartek, 23 lut 2006 14:07
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2006 14:28
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 12697 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.