BIP Gminy Stawiski

Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach

ZARZĄDZENIE NR 0152-14/03
BURMISTRZA STAWISK
z dnia 16 maja 2003 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach


Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. Zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 3/96 Burmistrza Gminy i Miasta Stawiski z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Stawiski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZREGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W STAWISKACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1/ zakładzie pracy - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Stawiskach;
2/ pracodawcy - należy przez to rozumieć Burmistrza Stawisk.

§ 2

1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
2. Uprawnienia związane z dokonywaniem przeniesień, nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami, stosowaniem kar i wyróżnień, likwidacją i tworzeniem stanowisk pracy, należą do wyłącznej kompetencji pracodawcy.

§ 3

Każdy nowy pracownik, przed dopuszczeniem do pracy, musi zapoznać się z regulaminem pracy, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu z datą i podpisem pracownika, zostaje dołączone do akt osobowych.

II. Obowiązki pracownika

§ 4

Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

1. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
2. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy.
3. Stosowanie się do poleceń przełożonych w czasie pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub treścią stosunku pracy.
4. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.
5. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
6. Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności pracy.
7. Dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
8. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
9. Utrzymywanie z innymi pracownikami poprawnych stosunków interpersonalnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego.
10. Dbanie o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy.
11. Należyte zabezpieczenie miejsca pracy po zakończeniu pracy.

§ 5

Na terenie zakładu pracy pracownicy zobowiązani są do noszenia identyfikatora wykonanego według ustalonego wzoru.

§ 6

Zabrania się pracownikom:

1. Spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
2. Wnoszenia alkoholu na teren zakładu pracy.
3. Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego.
4. Wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika.
5. Wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.
6. Wykonywania, innych niż zlecone, obowiązków i czynności.

§ 7

W przypadku ustania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany rozliczyć się z zakładem pracy.

§ 8

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:

1. Na konferencjach i naradach.
2. W pomieszczeniach pracy.
3. W pomieszczeniach socjalnych.

III. Czas pracy.

§ 9

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
3. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4. Za porę nocną przyjmuje się czas między godz. 22.00 wieczorem a godz. 6.00 rano, a za pracę w niedziele i święta - pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.
5. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają podpisem na liście obecności.
6. Dobowy czas pracy trwa od godziny 7:30 do godziny 15:45.
7. Pracownicy korzystają z dwóch 15 minutowych przerw w pracy:

1/ przerwy 15 minutowej wliczonej do czasu pracy;
2/ przerwy 15 minutowej nie wliczonej do czasu pracy;
3/ przerwy określone w pkt 1 i 2 trwają łącznie od godziny 11:00 do 11:30 i obowiązują wszystkich pracowników.

8. Jeżeli pracownik w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych nie mógł skorzystać z przerwy, może za zgodą przełożonego wykorzystać przerwę w innym terminie (czasie).
9. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 9 ust. 3 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:

1/ konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
2/ szczególnych potrzeb pracodawcy.

10. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą pracodawcy.

§ 10

1. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona.
2. W czasie nieobecności pracownika jego pracę wykonuje osoba, która ma w zakresie czynności zastępstwo za tego pracownika.
3. Nieusprawiedliwione spóźnienia do pracy, naruszenie wymiaru czasu przerwy i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy są naruszeniem dyscypliny pracy.

§ 11

1. Pracownik może opuścić stanowisko pracy w godzinach pracy tylko za zgodą bezpośredniego przełożonego i jest obowiązany dokonać wpisu w "Ewidencji wyjść" w godzinach służbowych.

2. Czas pracy poświęcony na załatwianie spraw osobistych podlega odpracowaniu do czasu pracy w ciągu miesiąca.

§ 12

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości, niż określona treścią stosunku pracy , jest rozliczany na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

IV. Obowiązki pracodawcy.

§ 13

Pracodawca jest zobowiązany:

1. Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z treścią stosunku pracy i zakresem czynności.
2. Zapoznać pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami.
3. Organizować pracę w celu:

1/ zapewnienia pełnego wykorzystania przez pracownika czasu pracy;
2/ wykorzystania uzdolnień i kwalifikacji pracownika;
3/ osiągnięcia wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

4. Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp.
5. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
6. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za pracę.
7. Zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne i kulturowe potrzeby pracowników.
8. Zapewnić pracownikowi potrzebne do pracy materiały.
9. Niestosować i nie dopuszczać do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji.
10. Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy prawidłowych zasad współżycia społecznego.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy.

§ 14

1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
2. Termin urlopu ustala pracodawca po porozumieniu urlopów pracownikiem w terminie nie późniejszym niż do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego. W wypadku braku porozumienia w tej sprawie po upływie wyżej wymienionego terminu termin urlopu ustala pracodawca.
3. Termin urlopu ustalany jest w oparciu o wniosek pracownika przy uzgodnieniu konieczności zachowania normalnego toku pracy zakładu pracy.
4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
5. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustalonym terminem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
6. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.
7. Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do pracodawcy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy kadrowe.

§ 15

1. Na wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

2. Udzielenie urlopu bezpłatnego nie może spowodować zakłócenia normalnego toku pracy.
3. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonania pracy w innym zakładzie.
4. Udzielenie urlopu bezpłatnego zgodnie z ust. 3 może nastąpić tylko przez okres ustalony w porozumieniu między pracodawcami.
5. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

§ 16

Pracownikom przysługują zwolnienia od pracy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

§ 17

1. Pracownikowi zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy na jego wniosek pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem.

2. Urlop wychowawczy, o którym mowa w ust. 1, udzielany jest na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277 z późn. zm.).

§ 18

Pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa.

§ 19

1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

2. Pracodawca w załączniku do regulaminu określi wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze.

§ 20

Pracodawca jest zobowiązany:

1. Zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi.
2. Prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie przepisów i zasad, o których mowa w ust. 1.
3. Organizować pracę uwzględniając zasady bhp i przepisy przeciwpożarowe.
4. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
5. Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Fakt poinformowania przez pracodawcę o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 21

1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega wstępnemu szkoleniu w zakresie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.

2. Fakt przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 22

1. W razie wypadku przy pracy przyczyny jego powstania ustala w ciągu siedmiu dni komisja w składzie:

1/ sekretarz gminy,
2/ inspektor służb bhp (pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe)

2. Rejestr wypadków przy pracy prowadzi pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe.

VII. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

§ 23

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, określonych odrębnymi przepisami.

§ 24

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej.
2. Kobiety w ciąży, nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§ 25

1. Stan ciąży pracownica powinna potwierdzić zaświadczeniem lekarskim.
2. Kobietę w ciąży przenosi się do innej - odpowiedniej pracy, jeśli:

1/ zatrudniona jest przy pracy wzbronionej dla kobiet w ciąży;
2/ w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, iż ze względu na stan ciąży niemożliwe jest wykonywanie dotychczasowej pracy.

§ 26

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy.
2. Pracownica karmiąca piersią więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch czterdziestopięciominutowych przerw, wliczonych do czasu pracy.
3. Na wniosek pracownicy przerwy określone w ust. 1 i 2 mogą być udzielane łącznie.
4. Przerwy na karmienie nie przysługują pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż cztery godziny dziennie.
5. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

§ 27

1. W zakładzie pracy zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła szesnastu lat.
2. Wolno zatrudniać tylko młodocianych, którzy:

1/ ukończyli co najmniej gimnazjum;
2/ przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że podejmowana praca nie zagraża ich zdrowiu.

3. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniany jedynie w celu przygotowania zawodowego.
4. Młodociani mogą być zatrudniani tylko na warunkach i zasadach przygotowania zawodowego oraz zasadach wynagradzania określonych w odpowiednich przepisach.

VIII. Wynagrodzenie za pracę.

§ 28

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji, a także jakości i ilości świadczonej pracy.
2. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkami, wypłacane jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca.
3. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
4. Pracodawca na wniosek pracownika ma obowiązek udostępnić mu dokumentacje płacową do wglądu oraz przekazać odcinek listy płac zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia.

§ 29

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy we wskazanym przez pracownika banku, chyba że pracownik w sposób wyraźny w terminie pierwszej wypłaty zastrzegł wypłatę do rąk własnych.
2. Dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia w kasie zakładu pracy dla osób zatrudnionych w systemie robót publicznych i prac interwencyjnych.

§ 30

1. Z wynagrodzenia potrąceniu podlegają:

1/ zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi;
2/ sumy egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne;
3/ kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy;
4/ inne należności, na potrącanie których pracownik wyraził zgodę.

IX. Dyscyplina pracy.

§ 31

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, pracodawca może stosować:

1/ karę upomnienia;
2/ karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy stosuje się kary przewidziane w Kodeksie pracy.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
5. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
6. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
7. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§ 32

1. Kary stosuje kierownik zakładu i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.
2. Odpis pisma o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika.
3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca może, z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.
5. Przepis pkt 4 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

X. Postanowienia końcowe.

§ 33

1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
2. Zmiana lub uzupełnienie regulaminu następuje w trybie jego wydania.

§ 34

1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują pracodawca oraz sekretarz.

2. Kontrolę przestrzegania regulaminu pracy sprawuje osoba prowadząca sprawy kadrowe.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz akty wykonawcze do Kodeksu Pracy oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 36

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, poprzez udostępnienie do wglądu. Fakt zapoznania się z regulaminem pracownicy kwitują własnoręcznym podpisem.

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 8 maj 2012 10:23
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2012 10:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2690 razy